วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ความมั่งคงของชาติ

ความมั่นคงของชาติ คือ การดำรงอยู่ของประเทศชาติอย่างสงบและปลอดภัยจากอันตรายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีความสำคัญต่อการอยู่รอด ความผาสุก และความเจริญของชนในชาติเพราะชาติมีวัตถุประสงค์ต่อดังต่อไปนี้
1. ดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งราชอาณาจักร
2. เสริมสร้างสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน
3.พัฒนาพลังอำนาจของชาติ
ส่วนปัจจัยที่แสดงถึงขีดความสามารถของชาติในการรักษาความมั่นคงของชาติมีอยู่ 4 ประการ คือ การเมือง (ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ), การทหาร, การเศรษฐกิจ, และการสังคมจิตวิทยา


ปรัชญากับความมั่นคงของชาติ
การรักษาความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยปรัชญาดังต่อไปนี้
1. การตั้งอุดมการณ์แห่งชาติต้องมีปรัชญาพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต้องนำทฤษฎีสมัยใหม่มาปรับให้เข้ากับลักษณะสังคมไทย
3. การรักษาความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยความคิดหลักร่วมกันของประชาชน กล่าวคือ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและการดำรงชีวิตของคนไทย
4. การดำเนินการหรือการปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ต้องยึดหลักคุณธรรมประจำชาติ
5. การรักษาความมั่งคงของชาติ จะต้องเกี่ยวพันกับปรัชญาและอุดมการณ์ของชาติเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การดำเนินงานของชาติเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น