วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

การปกครองท้องถิ่นรูปต่างๆ และการจัดองค์การบริหาร

การจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเร่งพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดที่มิได้อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลให้เจริญขึ้นอีกทางหนึ่ง จึงเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เพราะมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แต่ยกเว้นพื้นที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปอื่นในจังหวัด
1. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล และตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยจัดตั้งขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง ในทุก จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพราะมีการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปเศษ) รับผิดชอบในเขตท้องที่ของจังหวัดอยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นหน่วยการปกครองที่แยกต่างหากไปส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง อีกทั้งเป็นหน่วยการปกครองที่มีงบประมาณ ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ของตนเอง มีอำนาจหน้าที่จัดทำกิจการที่เรียกว่า “กิจการส่วนจังหวัด” ในเขตที่รับผิดชอบโดยอิสระตามที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้น หน่วยการปกครองจังหวัดมีฐานะ 2 อย่างในขณะเดียวกัน คือ เป็นทั้ง “ราชการบริหารส่วนภูมิภาค” และ “ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” กล่าวคือ
จังหวัดในฐานะเป็น “ราชการบริหารส่วนภูมิภาค” ซึ่งเป็นตัวแทนของราชการบริหารส่วนกลางที่แยกออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และตามที่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนกลางมอบหมายมาปฏิบัติให้เหมาะสมกบท้องที่และประชาชน จึงเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิที่ใหญ่ที่สุด โดยมี “อำเภอ” เป็นหน่วยรองลงมา การบริหารงานในด้านการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานต่างๆ ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ได้รับและจัดสรรไปให้ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง และอยู่ในบังคับบัญชาของส่วนกลาง ตามลำดับ รวมทั้งได้รับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดินของส่วนกลางทั้งสิ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่ที่ประชาชน ดังนั้น จึงเป็นหน่วยงานที่นำนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงในจังหวัดและอำเภอที่รับผิดชอบ
จังหวัดในฐานะเป็น “ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” เป็นหน่วยงานที่แยกไปต่างหากจากการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง โดยมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการที่เรียกว่า “กิจการส่วนจังหวัด” ตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีทรัพย์สิน งบประมาณ และรายได้จากภาษีอากรของตนเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการส่วนจังหวัดโดยอิสระ ราชการส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแล มีการจัดระเบียบการปกครองที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ “สภาจังหวัด” และ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปนี้
2. การจัดองค์การและการบริหาร ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย “สภาจังหวัด” และ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.1 สภาจังหวัด เป็นองค์การตัวแทนของราษฎรในจังหวัดและเป็นองค์การฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัด จำนวนสมาชิกถือเกณฑ์ตามจำนวนราษฎร แต่ ละจังหวัดคือ
- จังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน 200,000 คน มีสมาชิกได้ 18 คน
- จังหวัดที่มีราษฎรเกินกว่า 200,000 คน แต่ไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกได้ 24 คน
- จังหวัดที่มีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได้ 30 คน
- จังหวัดที่มีราษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน ขึ้นไป มีสมาชิกได้ 36 คน
ดังนั้น จำนวนสมาชิกต้องมีอย่างน้อย 18 คน อย่างมาก 36 คน โดยให้อำเภอหนึ่งๆ เลือกตั้งสมาชิกได้หนึ่งโดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี และจะสิ้นสุดลงก่อนครบวาระเมื่อ
- สภาจังหวัดถูกยุบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ตาย
- ลาออก
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- สภาจังหวัดวินิจฉัยให้ออกเพราะมีความประพฤติไม่เหมาะสม แต่ต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด

อำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัดสรุปได้ดังนี้
(1) ตราข้อบัญญัติจังหวัด มีกระบวนการดำเนิน การ คือ ร่างข้อบัญญัติเสนอได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสมาชิกสภาจังหวัด เมื่อสภาจังหวัดพิจารณาและลงมติเห็นชอบ จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ โดยลงชื่อประกาศใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับร่าง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งถ้าเห็นชอบด้วยก็จะส่งกลับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงชื่อบังคับใช้ แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็เป็นอันระงับไป อีกทั้งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดไว้ด้วยก็ได้ โดยไม่เกิน 100 บาท และถือเป็นความผิดลหุโทษ
(2) อนุมัติงบประมาณ คือ แผนการหรืโครงการปฏิบัติแต่ละปีที่จัดทำขึ้นและเสนอโดยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีของจังหวัดต่อสภาจังหวัด เพราะงบประมาณประจำปีของจังหวัดต้องตราเป็นข้อบัญญัติจังหวัด
(3) การควบคุมการบริหารงานกิจการ สมาชิกสภาจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามและสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยเป็นข้อความที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของราชการบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทำได้ทั้งในสภา และในส่วนภูมิภาค สำหรับคำสอบถามและการตอบให้บันทึกทำเป็นหนังสือเสนอ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีสิทธิไม่ตอบถ้าเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของจังหวัด หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายราชการบริหารส่วนกลาง ตลอดจนอาจมีการตั้งคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญอันถือเป็นการควบคุมฝ่ายบริหารในการดำเนินกิจการส่วนจังหวัดในรูปคณะกรรมการ
2.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมี 2 ฐานะ คือ
(ก) ฐานะเป็นตัวแทนราชการบริหารส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาพในเขตจังหวัด ตลอดจนรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลเทศบาลและสุขาภิบาลแทนราชการส่วนกลางด้วย
(ข) ฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” อันเป็นตำแหน่งคล้ายกับนกยกเทศมนตรี โดยมีหน้าที่ปฏิบัติกิจการส่วนจังหวัดที่แยกต่างหากจากราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ต้องรับผิดชอบต่อสภาจังหวัด ดังนั้น จึงมีอำนาจหน้าที่อันได้แก่ ปฏิบัติตามมติของสภาจังหวัด, ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด, เสนอร่างข้อบัญญัติจังหวัดและให้ความเห็นชอบประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติจังหวัด,เปิด – ปิด และขยายเวลาสมัยประชุมสภาจังหวัด สั่งเพิกถอนมติของสภาจังหวัด, รับใบลาออกและสั่งให้สมาชิกสภาจังหวัดออก และปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป
3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ทำกิจการที่ เรียกว่า “กิจการส่วนจังหวัด” ซึ่งเป็นกิจการที่รัฐมอบให้จัดทำ ทั้งนี้ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ของจังหวัด และได้รับอนุมัติจากสภาจังหวัดแล้วกิจการส่วนจังหวัด เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน, การศึกษา การทุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม, การสาธารณูปการ, การป้องกันโรค การบำบัดโรค การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล การจัดให้มีการบำรุงทั้งทางน้ำและทางบก, การจัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ, การรักษาความสะอาดท้องถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ, การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล, การจัดให้มีน้ำสะอาดและบำรุงการไฟฟ้า, การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น นอกจากนี้อาจทำกิจการนอกเขตโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ในเขตของตน โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งอาจทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่นในรูปบริษัทจำกัด หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เช่นกัน


4. รายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายจึงอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ และผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายได้ที่เทศบาลจะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนให้จังหวัดให้จัดเก็บเพิ่มขึ้นเฉพาะท้องที่นอกเขตสุขาภิบาล เพื่อกิจการส่วนจังหวัดด้วยก็ได้
4.2 รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ. บริหารราชการส่วนจังหวัดได้กำหนดประเภทรายจ่ายไว้ คือ เงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินตอบแทนอื่นๆ, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดิน, สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เงินอุดหนุน ตลอดจนรายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
5. ข้าราชการส่วนจังหวัดและการแบ่งราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่าบริหารแล้ว กฎหมายยังกำหนดให้มี “ข้าราชการส่วนจังหวัด” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำและมีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน จึงให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้เป็นระเบียบข้าราชการส่วนจังหวัดโดยอนุโลม แบ่งการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเป็น
(1) สำนักงานเลขานุการจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของจังหวัด
(2) ส่วนต่างๆ ที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการส่วนจังหวัดในส่วนนั้น เช่น ส่วนการคลัง การโยธา ส่วน รพช. ส่วนอำเภอ ส่วนกิ่งอำเภอ เป็นต้น
6. การควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) การยุบสภาพจังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจที่จะยุบสภาจังหวัดเพื่อให้ราษฏรเลือกตั้งใหม่ และต้องแสดงเหตุผล และกำหนดให้เลือกตั้งใหม่ภายใน 90 วัน
(2) สั่งเพิกถอนมติสภาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งเพิกถอนมติซึ่งมิใช้ข้อบัญญัติจังหวัด เมื่อเห็นว่ามตินั้นเป็นการเมืองแห่งรัฐหรือฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ต้องสั่งเพิกถอนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สภาจังหวัดมีมติ

แผนภูมิองค์การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาจังหวัด
(เลือกตั้ง)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(โดยตำแหน่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการจังหวัด
ส่วนอำเภอ
ส่วน…
ส่วน…

เทศบาล
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยโดย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีลักษณะสมบูรณ์ตามหลักการกระจายอำนาจ โดยไดกำหนดโครงสร้างของเทศบาลที่จำลองรูปแบบการปกครองของประเทศแบบรัฐสภา และนิยมกันมากในประเทศตะวันตก ปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 กับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ก็เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครองในระดับท้องถิ่นตามแบบอารยประเทศ
1. การจัดตั้งเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล แบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) เทศบาลตำบล เป็นเทศบาลขนาดเล็ก
(2) เทศบาลเมือง เป็นเทศบาลขนาดกลาง
(3) เทศบาลนคร เป็นเทศบาลขนาดใหญ่
การจัดตั้งเทศบาลจะจัดตั้งเป็นแห่งๆ ไป ส่วนการยกฐานะของท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลจะถือความสำคัญของท้องถิ่น จำนวนและความหนาแน่นของราษฎรในชุมชน ตลอดจนรายได้ที่คาดว่าสามารถจัดเก็บมาเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับไว้ตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลตำบล โดยให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย ดังนั้น การยกฐานะท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลตำบลจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาล ซึ่งต้องเป็นท้องถิ่นที่มีราษฎรอยู่มาก และมีความเจริญพอสมควร
(ข) เทศบาลเมือง การจัดตั้งกระทำได้ 2 กรณี คือ
(1) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง
(2) ท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
- ชุมนุมชนมีราษฎรอยู่หนาแน่เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
- มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับไว้ตามกฎหมาย สำหรับเทศบาลเมือง
(ค) เทศบาลนคร การจัดตั้งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- เป็นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป
- ชุมนุมชนมีราษฎรอยู่หนาแน่เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
- มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับไว้ตามกฎหมาย สำหรับเทศบาลนคร
การจัดตั้งจะต้องกระทำเป็น “พระราชกฤษฎีกา” โดยระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย เมื่อเป็นเทศบาลแล้วก็จะมีสภาพเป็นทบวงการเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สำหรับการเปลี่ยนชื่อเทศบาล, เปลี่ยนเขตเทศบาล, เปลี่ยนแปลงฐานะ หรือยุบเลิกเทศบาล กฎหมายก็กำหนดให้ทำเป็นพระราชกฤษฎีกา เช่นกัน
2. การจัดตั้งองค์การและการบริหาร
พ.ร.บ.เทศบาลได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์การ และการบริหารของเทศบาลจำลองแบบการปกครองแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นแบบการปกครองประเทศมาใช้กับเทศบาลด้วย มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ
2.1 สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบล มีสมาชิกจำนวน 12 คน
เทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน 18 คน
เทศบาลนคร มีสมาชิกจำนวน 24 คน[1]
เขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล โดยปกติให้ถือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง แต่ถ้าเทศบาลมีจำนวนราษฎรเกินกว่า 100,000 คน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศแบ่งเขต เป็นเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่เกิน 4 เขต โดยให้แต่ละเขตมีจำนวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะแบ่งได้ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวนเท่ากันทุกเขต อีกทั้งต้องระบุว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่เท่าใด ของเทศบาลใดมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่จะทำการเลือกตั้งเท่าใด และต้องประกาศให้ราษฎรทราบก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยเขตที่ประกาศนั้นก็จะใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้ประกาศเปลี่ยนแปลง
สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี แต่สมาชิกภาพของเทศบาลอาจสิ้นสุดลงก่อนวาระได้ เมื่อ
(1) สภาเทศบาลถูกยุบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สอบสวนแล้วสั่งให้ออก เพราะไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนั้น
(6) สภากระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยให้ออก เพราะมีความประพฤติที่จะทำให้เสื่อมเสียแก่กระทรวงมหาดไทย โดยมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกอยู่ในตำแหน่ง
(7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก เพราะมีความประพฤติที่จะทำให้เสื่อมเสียแก่เทศบาลหรือไม่มาประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้ง ติดๆ กัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
สภาเทศบาลจะมีประธานและรองประธานที่เลือกตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการของสภาเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ซึ่งในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสำคัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย และในการประชุมครั้งแรกต้องทำภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งเสร็จแล้ว โดยสมัยหนึ่งๆ มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายออกไปก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนการประชุมวิสามัญควรเป็นกรณีที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล และมีจำนวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่ง ซึ่งอาจยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อเห็นสมควร ตลอดจนอนุญาตให้มีการขยายเวลาประชุมถ้าเกินกว่า 15 วัน สำหรับองค์ประชุมต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่ง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และการลงมติวินิจฉันข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มหนึ่งเสียงซึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมสภาเทศบาลมิให้ทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่, ฝ่าฝืนกฎหมาย, หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ อีกทั้งกระทำโดยเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล ส่วนการประชุมลับประธานจะดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมเมื่อคณะเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทำการประชุมลับ
อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล สรุปได้ดังนี้
(1) ตราเทศบัญญัติ ซึ่งใช้บังคับกับประชาชนในเขตเทศบาล และไม่ขัดแย้งต่อตัวบทกฎหมาย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล อีกทั้งอาจจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดไว้ด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากนี้เทศพาณิชย์ของเทศบาลกฎหมายกำหนดไว้ตราเป็น เทศบัญญัติด้วย สำหรับการนำเสนอร่างทำได้โดยสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะเทศมนตรีซึ่งไม่ต้องมีผู้รับรอง แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน โดยลงชื่อในร่างญัตติ ทั้ง 2 ฝ่าย และถ้าเป็นร่างฯ ที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องให้นายกเทศมนตรีรับรอง
สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะทำเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได ยกเว้นร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะทำไม่ได้ และจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ และลงชื่อโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ร่างฯเสร็จ ในกรณีเทศบาลตำบลต้องส่งให้นายอำเภอก่อน ส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาจะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย ถ้าเห็นชอบให้ลงชื่ออนุมัติภายในกำหนด 30 วัน แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็จะส่งกลับคืนไปยังสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาใหม่ และถ้ายืนยันร่างเดิมก็ส่งกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน 30 วัน ซึ่งถ้าเห็นชอบก็สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงชื่ออนุมัติ แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็เป็นอันระงับไปและในกรณีฉุกเฉินคณะเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราว โดยให้ใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศ ตลอดจนต้องมีการประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน
(2) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของเทศบาล เป็นแผนโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาลแต่ละปีรวมทั้งรายรับของเทศบาลที่ได้ประมาณการไว้ด้วย คณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายจัดทำโยเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา และกำหนดเป็น 3 วาระ จึงต้องตามเป็นเทศบัญญัติ อีกทั้งมีความสำคัญเพราะว่าถ้าสภาเทศบาลไม่รับหลักการ คณะเทศมนตรีต้องพันจากตำแหน่ง ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลมักจะอาศัยอำนาจนี่โค่นล้มคณะเทศมนตรีทำให้การบริหารงานของเทศบาลดำเนินไปไม่ราบรื่น แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยับยั้งโดยส่งคืนให้สมาชิกเทศบาลพิจารณาใหม่ และต้องมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงจะถือว่าสภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งรางเทศบัญญัติงบประมาณ อันเป็นผลให้คณะเทศมนตรีทั้งคณะต้องออกจากตำแหน่ง
(3) ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งได้จำลองรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภามาใช้ โดยฝ่ายบริหารไม่ได้มาจากการเลืองตั้งโดยตรง แต่เป็นทางอ้อม คือ ประชาชนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งจะเป็นผู้เลือกและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีกันเอง ดังนั้น สภาเทศบาลจึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของเทศบาลที่คณะเทศมนตรีรับผิดชอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
- ตั้งกระทู้ถาม ในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่คณะเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่า ยังไม่สมควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชน์สำคัญของเทศบาล
- ยื่นคำร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้คณะเทศมนตรี หรือ เทศมนตรีออกจากตำแหน่ง
- การตั้งคณะกรรมการ สภากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลทั้งที่เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจาณาสอบสวนข้อความใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาเทศบาล
2.2 คณะเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรีอื่น มีจำนวนกำหนดไว้ตามประเภทของเทศบางดังนี้
- เทศบาลตำบล มีนากยกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรีอีก 2 คน
- เทศบาลตำเมือง มีนากยกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรีอีก 2 คน (แต่ในกรณีเทศบาลเมืองแห่งใดมีรายได้จับเก็บตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ก็ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นได้อีก 1 คน)
- เทศบาลนคร มีนากยกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรีอีก 4 คน
การแต่งตั้งคณะเทศมนตรี มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องตั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีจากผู้เป็นสมาชิก สภาเทศบาลเท่านั้น จะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่ได้ (เว้นแต่กรณีคณะเทศมนตรีชั่วคราว)
(3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เนื่องจากคณะเทศมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง กฎหมายจึงมิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะเทศมนตรีไว้ แต่ก็ได้มีการกำหนดการออกจากตำแหน่งไว้ดังนี้
การออกจากตำแหน่งทั้งคณะของเทศมนตรี
(1) สมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลชุดที่คณะเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่สิ้นสุดลง
(2) สภานายกเทศมนตรีและเทศมนตรีไม่รับหลักการเทศบัญญัติงบประมาณ และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยสภาเทศบาลที่ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น หรือสภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
(3) ความเป็นเทศมนตรีของนกยกเทศมนตรีสิ้นสุดลง
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้เทศมนตรีทั้งคณะออกจากตำแหน่ง
ความเป็นเทศมนตรีจะสิ้นสุดเฉพาะตัวเมื่อ
(1) สมาชิกภาพแห่งสภาสิ้นสุดลง
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สอบสวนแล้วสั่งให้ออก โดยเห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลหรือในกิจการที่ทำให้แก่เทศบาล ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก
อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี คณะเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารของเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า นอกจากนี้เทศบาลทุกแห่งที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นครบ 1 ปีแล้ว จะเป็นเหตุให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นๆ พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
3. หน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลจำดำเนินกิจการใดย่อมอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่งและสถานะเกี่ยวกับรายได้ของเทศบาลด้วย มีดังต่อไปนี้
เทศบาลตำบล มีหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาล ได้แก่ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ฯลฯ
เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลได้แก่ กิจการตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีการบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ฯลฯ
เทศบาลนคร มีหน้าทีที่ต้องทำในเขตเทศบาล ได้แก่ กิจการตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทำ ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข ฯลฯ

สหการ เป็นองค์การซึ่งเทศบาลตั้งแต่ 2 เทศบาลขึ้นไปรวมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบกิจการอันอยู่ในหน้าที่ของเทศบาลร่วมกัน การจัดตั้งจะทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมีสภาพเป็นทบวงการเมือง ซึ่งได้กำหนดชื่อ อำนาจ หน้าที่ และระเบียบการดำเนินงานไว้ สำหรับการยุบเลิกสหการก็ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้โดยออกพันธบัตร หรือเงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ ตลอดจนนิติบุคคลต่างๆ4. รายได้และรายจ่ายของเทศบาล
รายได้ของเทศบาล อาจได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ พันธบัตรหรือเงินกู้ เงินกู้จาก กระทรวง ทบวง กรม องค์การ ตลอดจนนิติบุคคลต่างๆ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินและทรัพย์สินอย่าอื่นที่มีผู้อุทิศให้ ฯลฯ
รายจ่ายของเทศบาล อาจมีรายจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เงินอุดหนุน ฯลฯ
5. พนักงานเทศบาลและการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล
พนักงานเทศบาล ในการบริหารกิจการของเทศบาลนกจากจะมีคณะเทศมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า กฎหมายเทศบาลยังกำหนดให้เทศบาลมี “พนักงานเทศบาล” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ เป็นผู้ปฏิบัติกิจการของเทศบาล โดยมี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล ระเบียบพนักงานเทศบาลให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การกำหนดส่วนราชการของเทศบาล การบริหารงานของเทศบาลตามกฎหมายกำหนดให้จัดแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน
6. การควบคุมเทศบาล โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมเทศบาล ดังนี้
(1) การชี้แจงนำตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ
(2) สั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรี
(3) การสั่งให้คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีออกจากตำแหน่ง
(4) การสั่งยุบสภาเทศบาล
(5) การสั่งให้เทศบาลอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง และต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สรุป จะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และเป็นไปตามลักษณะการกระจายอำนาจมากที่สุด ซึ่งการจัดตั้งเทศบาลทุกประเภทต้องตราเป็น “พระราชกฤษฎีกา” แต่ในปัจจุบันเทศบาลหลายแห่งยังประสบปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญเท่าที่ควรได้


แผนภูมิการจัดองค์การบริหารของเทศบาล

เทศบาล
สภาเทศบาล
(เลือกตั้ง)
คณะเทศมนตรี
(มาจากสภาเทศบาล)
ปลัดเทศบาล
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองฝ่าย..
กองฝ่าย..

กองฝ่าย..

สุขาภิบาล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ทรงจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2440 และประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม พ.ศ.2451 จึงได้ตรา พ.ร.บ.จัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ.127 ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ก็หยุดชะงักไป เพราะรัฐบาลจะจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาลทั้งหมดแต่ในปี พ.ศ.2495 ก็นำกลับมาใช้อีก เพราะมีท้องถิ่นชุมชนขนาดเล็กหรือขนาดกลางจำนวนมาที่ไม่อาจจัดตั้งเป็นเทศบาลได้
1. การจัดตั้งสุขาภิบาล ให้จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ เป็นแห่งๆ ไป จะจัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย โดยต้องมีการระบุชื่อและเขตไว้ด้วย และต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตลอดจนให้ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น การจัดตั้งจึงอยู่ในดุลพินิจของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
- ท้องถิ่นที่เป็นที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ จะต้องมีรายได้จริงในปีงบประมาณที่ แล้ว ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
- ท้องถิ่นที่เป็นเขตตำบลหรือหมู่บ้าน จะต้องมีราได้จริงในปีงบประมาณที่แล้วตั้งแต่ 400,000. บาท ขึ้นไป โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
- มีพื้นที่ไม่เกินกว่า 13 ตารางกิโลเมตร เว้นแต่กรณีที่สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเห็นว่ามีความจำเป็นทางวิชาการด้านผังเมือง
- มีประชากรตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป
- ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น
2. การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่แล้วตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
- มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป
- ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น
3. การจัดองค์การและการบริหาร มีการจัดองค์การในรูปคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการสุขาภิบาล” ซึ่งทำหน้าที่ทั้งทางนิติบัญญัติและทางบริหารไปพร้อมกัน โดยมีหน้าที่ทำการตราข้อบังคับ วางนโยบาย และรับผิดชอบบริหารกิจการของสุขาภิบาลตามกฎหมาย คณะกรรมการสุขาภิบาล ประกอบด้วย
(1) นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่สุขาภิบาลนั้นตั้งอยู่
(2) ปลัดอำเภอแห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สุขาภิบาลตั้งอยู่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจำนวน 1 คน
(3) กำนันแห่งตำบลซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของตำบลนั้นตั้งอยู่ ในเขตสุขาภิบาล
(4) ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งราษฎรในเขตสุขาภิบาลนั้นเลือกตั้งขึ้นจำนวน 9 คน และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี โดยจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุต่อไปนี้
- ถึงคราวออกตามวาระ
- ตาย
- ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- กรรมการสุขาภิบาลไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีมติให้ออกเพราะพฤติกรรมไม่ดี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนแล้วสั่งให้ออก
การบริหารสุขาภิบาล กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมสุขาภิบาลมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารเกี่ยวกับสุขาภิบาล โดยมีหน้าที่ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน บริหารกิจการของสุขาภิบาล และปรึกษาเกี่ยวกับการตราข้อบังคับสุขาภิบาล เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสุขาภิบาล สำหรับการประชุมจะต้องมีไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งเป็นปกติ โดยมีกรรมการประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง ส่วนการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่ลงคะแนน ดังนั้น จึงต่างกับการประชุมสภาท้องถิ่นรูปอื่น คือ ไม่มีการเสนอญัตติ ตั้งกระทู้ถาม หรือเปิดอภิปราย และในด้านการบริหารงานก็มีหน้าที่จัดทำ “แผนดำเนินงาน” ไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารกิจการสุขาภิบาล แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามแผนได้ นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปี โดยตราเป็นข้อบังคับว่าด้วย งบประมาณประจำปี และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงชื่ออนุมัติ
4. หน้าที่ของสุขาภิบาล มีหน้าที่จัดทำกิจการภายในเขต ได้แก่ ให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ รักษาความสะอาดของถนน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้อกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ให้มีสุสานและฌาปนสถาน ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า ป้องกันและระงับสาธารณภัย ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การส่งเสริมศาสนา การสาธารณูปการ การพาณิชย์ ฯลฯ
5. พนักงานสุขาภิบาลและการกำหนดส่วนบริหารของสุขาภิบาล
พนักงานสุขาภิบาล กฎหมายกำหนดให้สุขาภิบาล มีพนักงานสุขาภิบาลซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติงานประจำ ประกอบด้วย ปลัดสุขาภิบาล สมุห์บัญชีสุขาภิบาล และพนักงานสุขาภิบาลอื่น ตามความจำเป็น
การกำหนดส่วนบริหารของสุขาภิบาล ประกอบด้วย สำนักปลัดสุขาภิบาล ฝ่ายคลัง ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายประปา ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสุขาภิบาล (ก.สภ.) เพื่อกำหนดส่วนการบริหารตามลักษณะปริมาณและคุณภาพของงานสุขาภิบาลนั้นๆ
6. การควบคุมสุขาภิบาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมดูแลสุขาภิบาลในจังหวัดนั้นเพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ผู้ตรวจการเทศบาลจังหวัด มีหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลสุขาภิบาลในจังหวัดนั้น ซึ่งปัจจุบันคือตำแห่งผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการอยู่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด
สรุป สุขาภิบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่ยังไม่เจริญพอที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลได้ เพื่อทำการพัฒนาให้เจริญขึ้นและอาจยกฐานะเป็นเทศบาลได้ในอนาคต ซึ่งจัดในรูปของคณะกรรมการ จึงไม่แบ่งแยกองค์การเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารเหมือนการปกครองท้องถิ่นรูปอื่นๆ ที่ปัจจุบันสุขาภิบาล โดยทั่วไปยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะบริหารงานประจำได้ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น รูปแบบสุขาภิบาลที่มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นประธานสุขาภิบาล จึงมีมากกว่ารูปแบบที่มาจากกรรมการสุขาภิบาลโดยการเลือกตั้ง


แผนภูมิการจัดองค์การของสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
คณะกรรมการสุขาภิบาล
โดยตำแหน่ง
โดยแต่งตั้ง
โดยเลือกตั้ง
ปลัดสุขาภิบาล
สำนักงานปลัดสุขาภิบาล
ฝ่าย...
ฝ่าย...
ฝ่าย...


การจัดองค์การและการบริหารงานของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยการปกครองที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นให้มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถจัดทำกิจการและบริหารในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จลุล่วงไปได้ จึงเป็นหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็นจังหวัดพิเศษที่มุ่งเน้นให้การปกครองดำเนินไปโดย ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งพื้นที่การบริหารเป็น เขต และ แขวง การตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. การจัดองค์การและการบริหารกรุงเทพมหานคร
1.1 สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเข้ามา สำหรับการกำหนดเขตเลือกตั้งจะถือเกณฑ์ราษฎร 100,000 คน ต่อสมาชิกฯ 1 คน เขตใดที่มีราษฎรไม่ถึง 100,000 คน ให้มีสมาชิกสภาฯ ได้ 1 คน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกิน 100,000 คน ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ต่อจำนวนราษฎรที่ 1 แสนคน เศษของ 1 แสน ถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสนคน ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จะกระทำได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี เช่นเดียวกับสภากรุงเทพมหานครและเมื่อครบวาระกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ซึ่งสภาพของสมาชิกสภาจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาฯ หรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
2. ตาย
3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาฯ และให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก
4. ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือมีลักษณะห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ
5. กระทำการต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์กรุงเทพฯ หรือบริษัทกรุงเทพฯ ถือหุ้น หรือตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
6. ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ขาดการประชุมสภาฯ ตลอดสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ
8. สภากรุงเทพมหานครวินิจฉันให้ออก เพราะมีความประพฤติที่เสื่อมเสีย
การยุบสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ใหม่ กระทำได้ 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่การดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวม
(2) ถ้าปรากฏว่าการดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครขัดแย้งกันหรือเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนอาจให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และการแก้ไขสภาพที่เหมาะสมคือ การยุบสภาฯ โดยจะต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาพและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครมีประธานสภา 1 คน และรองประธานไม่เกิน 2 คน โดยเลือกจากสมาชิกสภาและให้ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก มีวาระคราวละ 2 ปี ซึ่งอาจพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระดังนี้
(3) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(4) ลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(5) เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อเสนอญัตติให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยสภา ก.ท.ม. มีมติเห็นตามนั้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้งโดยทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมเป็นครั้งแรก
สมัยประชุม มีไม้น้อยกว่า 2 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย และมีกำหนดเวลา 30 วัน และสามารถขยายได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน การปิดสมัยประชุมก่อนครบ 30 วัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้อาจมีการประชุมสมัยวิสามัญเมื่อมีกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดยื่นคำร้องต่อประธานสภาฯ ซึ่งกำหนดวันประชุมภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำร้อง และมีกำหนดเวลาสมัยประชุม 30 วัน
องค์ประชุม ในการประชุมทุกคราว ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเข้าประชุมสภาฯด้วย อีกทั้งมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ การประชุมกระทำเป็นอย่างเปิดเผย แต่ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับก็ให้เป็นไปตามคำร้องขอ
อำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
(6) การตราข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ขึ้นใช้บังคับในกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภาฯ ดังนี้
- เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
- เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานคร มีอำนาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- การดำเนินการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ
(7) การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร ต้องทำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ และกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ ในระหว่างปี ก็ให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ โดยสภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 45 วัน และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามและประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
(8) การควบคุมการบริหาร โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้
- ตั้งกระทู้ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร
- การเปิดอภิปรายทั่วไป สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- การตั้งคณะกรรมการ ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาฯ หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจกรรมหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร
- การลงมติขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี ส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกจากตำแหน่ง เมื่อเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร และมีรองผู้ว่าราชการฯ ไม่เกิน 4 คน ที่แต่งตั้งและถอดถอนโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการเลือกตั้งนั้น จะกระทำได้ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งต้องระบุวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัครไว้ด้วย มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนการมอบหมายงานให้ทำภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วต้องทำการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน แต่ถ้าตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นให้ทำการเลือกตั้งใหม่ภายใน 90 วัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือกระทำอันต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ ของ กทม. บริษัทที่ กทม. ถือหุ้น, ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(2) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรืหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์ของ กทม. หรือบริษัทที่ กทม. ถือหุ้น
(3) ต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ กทม. หรือการพาณิชย์ของ กทม. หรือบริษัทที่ กทม. ถือหุ้น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยกเว้นกรณีต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(5) กระทำอันต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
(6) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออก จากตำแหน่งเมื่อเห็นว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(2) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(3) แต่งตั้งและถอดทอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตั่งตั้ง ถอดถอน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
(4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(5) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย
(6) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(7) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ และกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตลอดจนรับผิดชอบปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีสภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และมีผู้ว่ารากชารกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำให้เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยของประชาชน การทะเบียนตามี่กฎหมายกำหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การผังเมือง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การวิศวกรรมจราจร การขนส่ง การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน การควบคุมสัตว์เลี้ยง การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การควบคุมความปลอดภัย การจัดการศึกษา การสาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก็อาจดำเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่า “สหการ” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
3. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นอกจากจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้ว ยังมีผู้ปฏิบัติงานประจำคือ “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดขงกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รองลงมาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4. การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีส่วนราชการที่เป็นสำนัก ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการที่เป็นของสภากรุงเทพมหานคร
(2) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(3) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(4) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(5) สำนักผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ แนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงาน และส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปฏิบัติราชการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
(6) สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
(7) สำนักงานแพทย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ และการพยาบาล
(8) สำนักอนามัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมและประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การอนามัยในครอบครัว การอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัยในโรงมหรสพ ฯลฯ
(9) สำนักการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนิเทศการศึกษา
(10) สำนักการโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการโยธา การออกแบบการก่อสร้าง และบูรณะ การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมอาคาร และการดูแลรักษาที่สาธารณะ
(11) สำนักการระบายน้ำ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการกำจัดน้ำเสีย
(12) สำนักรักษาความสะอาด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนจัดให้มีและบำรุงรักษาสุขาชั่วคราวและรถสุขาเคลื่อนที่
(13) สำนักสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดที่อยู่อาศัย จัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การนันทนาการ และการพัฒนาเยาวชน
(14) สำนักการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลังการเงิน การบัญชี การพัสดุ การซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงของกรุงเทพมหานคร และควบคุมดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(15) สำนักเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
5. เขตและสภาเขต
กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครอง 36 เขต โดยมีสำนักงานเขตเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินกิจการของกรุงเทพมหานคร ภายในเขต และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังได้กำหนดให้มีสภาเขตอีกด้วย
5.1 สำนักงานเขต มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การจัดการศึกษา การดูแลและรักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขตมีหน้าที่ดังนี้
(1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
(2) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนายการเขต
(3) อำนาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
5.2 สภาเขต ในเขตหนึ่งๆ มีสภาเขตประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีจำนวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกิน 100,000 คน ให้มีการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ต่อจำนวนราษฎรทุก 100,000 คน สำหรับเศษถ้าถึงห้าหมื่นหรือเกินกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร สภาเขตมีอายุคราวละ 4 ปี และเมื่อสิ้นสุดลงต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ส่วนประธานและรองประธานสภาเขตมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
สภาเขตมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำนวยการเขต และสภากรุงเทพมหานคร
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
(3) สอดส่องและติดตามดูแลการดำเนินการของสำนักงานเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
(4) ให้คำแนะนำหรือข้อสังเกตต่อผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปุรง หรือการแก้ไขการบริการประชาชนภายในเขต
(5) ให้คำปรึกษาตามที่ผู้อำนวยการเขตขอร้อง
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต
6.การควบคุมกรุงเทพมหานคร
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันหรือเป็นไปในทางไม่ถูกต้อง
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่การดำเนินงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือราชการโดยส่วนรวม
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกจากตำแหน่ง เมื่อเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม

สรุป กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยรวมหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเป็นองค์การปกครองท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารในอันที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ และจัดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และรวดเร็วกว่าเดิม โดยได้นำเอาหลักการแบ่งแยกอำนาจแบบการปกครองระบอบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาใช้ เป็นแบบที่ให้องค์การต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ไปตามเขตอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ก้าวก่ายกัน จึงเป็นการจัดองค์การและการบริหารที่แตกต่างกันไป จากหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปอื่น ๆ
ข้อดีของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
(1) เป็นรูปการปกครองท้องถิ่นที่ให้เลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรง
(2) ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพมั่นคง เพราะได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จุดอ่อนของกรุงเทพมหานครคือ
(1) ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน ถ้าในสภากรุงเทพมหานคร มีกลุ่มหรือพรรคของผู้ว่าน้อย ก็อาจทำให้การบริหารงานเป็นไปโดยยากลำบากได้
(2) สภากรุงเทพมหานคร ไม่มีสิทธิถอดถอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้นั้นไม่ดีก็ต้องรอจนครบวาระถึงเปลี่ยนได้

แผนภูมิการจัดองค์การบริหารกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.
สำนักงานเลขานุการสภา กทม.
ปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานปลัด กทม.
สำนัก....
สำนัก....
สำนัก....
เขต
สภาเขตเมืองพัทยา
เมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ ซึ่งได้นำระบบการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าแบบ “ผู้จัดการนคร” (City Manager) มาใช้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

1. การจัดการเมืองพัทยา
ให้ยุบเลิกสุขาภิบาลเกลือ และจัดตั้งเมืองพัทยาโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เมืองพัทยา จึงเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ มีเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. การจัดองค์การและการบริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ได้กำหนดหลักการจัดองค์การและการบริหารเมืองพัทยา เป็นแบบ “ผู้จัดการนคร” ซึ่งเป็นแบบหนึ่งของเทศบาลในสหรัฐอเมริกา นับเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทยการปกครองท้องถิ่นระบบนี้จะประกอบด้วยองค์การสำคัญ คือ สภากับผู้จัดการ
2.1 สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 17 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- สมาชิกซึ่งประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 9 คน และให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
- สมาชิกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งจำนวน 8 คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ กัน จำนวน 4 คน และจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาจำนวน 4 คน
ซึ่งสมาชิกภาพ 2 ประเภท จะเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป และให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่อายุของสภาเมืองพัทยา สิ้นสุดลง ในกรณีที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาเมืองพัทยา เพื่อให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกใหม่ โดยในคำสั่งนั้นต้องแสดงเหตุผลและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือน
สมาชิกภาพของสภาเมืองพัทยาอาจสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา เว้นแต่สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องภูมิลำเนา
(5) มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา เว้นแต่สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งที่ยกเว้นเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของทางราชการ หรือการพาณิชย์ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(6) กระทำการต้องห้าม คือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งต้องไม่ดำรงตำแหน่ง หรือหน้าที่อื่นใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเมืองพัทยา บริษัทที่พัทยาถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงานท้องถิ่น
(7) สภาเมืองพัทยามีมติให้ออก เพราะเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อเสียแก่เมืองพัทยา โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน เข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาเมืองพัทยาพิจารณาและมีมติในข้อนี้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 11 คน เห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว
(8) ไม่มาประชุมสภาเมืองพัทยา 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ในการนี้ยกเว้นเมืองพัทยารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งให้พ้นจากตำแหน่ง
(9) สำหรับสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กับเมืองพัทยา เมื่อพ้นจากตำแหน่งอันเป็นเหตุที่ได้รับการแต่งตั้ง
การประชุมสภาเมืองพัทยา ในการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาภายใน 15 วัน และต้องมีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน อาจทำคำร้องยื่นต่อนายกเมืองพัทยาขอให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา โดยกำหนดวันประชุมภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับคำร้อง ในการประชุมสภาเมืองพัทยาทุกคราวต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งมีนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน และปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยาโดยเปิดเผย แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน ร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมได้
อำนาจหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา
(1) วางนโยบายและอนุมัติแผนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการเมืองพัทยา
(2) พิจารณาและอนุมัติร่างข้อญัตติ
(3) แต่งตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการสามัญ และตั้งบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา แล้วรายงานต่อสภาหรือให้คำปรึกษาแก่สภาเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยา
(4) ควบคุมการปฏิบัติราชการของปลัดเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ข้อบัญญัติ นโยบาย และแผน
นายกเมืองพัทยา พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยาได้กำหนดให้มีตำแหน่ง “นายกเมืองพัทยา” โดยให้สมาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นนกยกเมืองพัทยา อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้เลือกใหม่ภายใน 15 วัน เมื่อครบวาระ นอกจากนี้นายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาเมืองพัทยา
(2) ลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) สมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน เข้าชื่อเสนอญัตติให้สมาเมืองพัทยาเลือกนายกเมืองพัทยาใหม่ และสมาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบในญัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 11 เสียง
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่
นกยกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่พอสรุปได้ดังนี้
(1) เป็นประธานเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
(2) เป็นผู้แทนและผู้นำ ของเมืองพัทยาในงานหรือพิธีการต่างๆ
(3) เสนอชื่อผู้มิได้เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน เพื่อให้สภาเมืองพัทยาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งปลัดเมืองพัทยา
(4) ลงชื่อในร่างข้อญัตติและประกาศใช้ข้อญัตติ ซึ่งสมาเมืองพัทยาตราขึ้นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว
(5) ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยและข้อบัญญัติ
ข้อญัตติเมืองพัทยา ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
(2) เมื่อมีกฎหมายข้อบัญญัติให้เมืองพัทยาตราข้อบัญญัติได้
(3) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทน
(4) การพาณิชย์ ซึ่งเป็นการประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยา อาจจะกำหนดโทษจำคุกหรือโทษปรับผู้ละเมิดไว้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เมื่อนกยกเมืองพัทยาลงชื่อแล้วให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาแล้ว 3 วัน และในกรณีที่อายุของสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา บรรดาร่างของบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาได้พิจารณาและที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ เป็นอันตกไป
2.2 ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ของสภาเมืองพัทยา และจะมีรองปลัดจำนวนไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่ช่วยปลัดเมืองเมืองพัทยาบริหารกิจการเมืองพัทยาตามที่ได้รับมอบหมาย นายกเมืองพัทยาเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน เพื่อให้สภาเมืองพัทยา ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นปลัดเมืองพัทยา โดยมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการกำหนดเงื่อนไขอื่นในการทำงานเป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตลอดจนให้นกยกเมืองพัทยาเป็นคู่สัญญาในนามของเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยาจึงเป็นบุคคลที่เมืองพัทยาจ้างมาทำหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยา มีฐานเสมือนผู้จัดการเมืองพัทยาซึ่งถือว่าเป็นนักบริหารอาชีพ จึงคล้ายกับระบบธุรกิจของเอกชน ส่วนรองปลัดเมืองพัทยา กฎหมายกำหนดให้เมืองพัทยา เป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งปลัดเมืองพัทยา ที่กล่าวข้างต้น และในการว่าจ้างนั้นให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นคู่สัญญาในนามเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) สัญญาจ้างสิ้นสุด และไม่มีการต่ออายุสัญญาจ้างใหม่
(2) ตาย
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา และรองปลัดเมืองพัทยา
(4) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อนกยกเมืองพัทยา ตามเงื่อนไข ที่กำหนดในสัญญาจ้าง
(5) กระทำการที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างระบุไว้ ให้ถือสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
(6) นายกเมืองพัทยาบออกเลิกจ้างด้วยความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา ตามเหตุที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
อำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา
(1) ร่างแผนเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา
(2) บริหารกิจการตามนโยบายและแผนของสภาเมืองพัทยา
(3) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบัญญัติอื่นๆ เพื่อเสนอต่อสภาเมืองพัทยา
(4) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย และข้อบัญญัติ
(5) รวบรวมปัญหาในการบริหารราชการเมืองพัทยา พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเมืองพัทยาต่อสภาเมืองพัทยา
(7) ปฏิบัติงานอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเมืองพัทยา
3.อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(4) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ
(9) การควบคุมอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่นๆ
(10)การควบคุมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(11)หน้าที่อื่นที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของเทศบาลนคร หรือของเมืองพัทยา
4. พนักงานเมืองพัทยาและการกำหนดส่วนราชการของเมืองพัทยา
4.1 พนักงานเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเมืองพัทยา ถือว่าเมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร และปลัดเมืองพัทยามีอำนาจบังคับบัญชา เทียบเท่านายกเทศมนตรี นอกจากนี้กำหนดว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งให้ปลัดเมืองพัทยา และรองเมืองพัทยามีฐานะเป็นพนักงานเมืองพัทยา เว้นแต่ในสัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.2 การกำหนดส่วนราชการของเมืองพัทยา การบริหารงานของเมืองพัทยากฎหมายกำหนดให้แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
- สำนักปลัดเมืองพัทยา
- ฝ่ายหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การตั้ง การเปลี่ยน การยุบ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการให้กระทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบันได้มีการกำหนดส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยาคือสำนักปลัดเมืองพัทยา กองการแพทย์ กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการของสังคม กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบภายใน และแขวง
สำนักปลัดเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปเมืองพัทยา มีหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา และรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา ขึ้นตรงต่อปลัดเมืองพัทยา ส่วนกองต่างๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา รับผิดชอบงานส่วนราชการนั้นๆ
5. การควบคุมเมืองพัทยา
(1) ให้ปลัดเมืองพัทยาทำรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณเสนอต่อสภาเมืองพัทยาภายใน 1 เดือน
(2) ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่างเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพย์สินอื่นๆ แล้วรายงานต่อปลัดเมืองพัทยา เพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา
(3) บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังเมืองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ให้ปลัดเมืองพัทยา เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาโดยมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้เมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเมืองพัทยาได้
(5) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เห็นว่าปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติการ ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยาโดยได้ชี้แจง แนะนำ หรือตักเตือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หรือถ้าในกรณีฉุกเฉิน ก็ให้มีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของปลัดเมืองพัทยาไว้ก่อนได้ และในกรณีที่ปลัดเมืองพัทยาเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีได้สั่งการโดยมิชอบ ก็ให้นำเรื่องขึ้นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง เพื่อวินิจฉัยได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำสั่ง
สรุปเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปัญหาต่างๆ มากมายที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษขึ้นโดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารมาจากนักบริหารอาชีพ และนำระบบผู้จัดการมาใช้ ซึ่งเน้นที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวตลอดจนจัดองค์การโดยการบริหารและการเมืองออกจากกันกล่าวคือ
1. สภาเมืองพัทยาจะทำหน้าที่ทางด้านกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร
2. ด้านการดำเนินงานได้มีสัญญาจ้างปลัดเมืองพัทยาและรองเมืองพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารมาทำหน้าที่บริหารงาน
3. สภาเมืองพัทยาจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานประจำของปลัดเมืองพัทยา
4. ปลัดเมืองพัทยามีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของสภาเมืองพัทยาและรับผิดชอบโดยตรงต่อสภาเมืองพัทยา
5. นายกเมืองพัทยาทำหน้าที่ประธานสมาเมืองพัทยาไม่มีอำนาจในทางบริหารเหมือนกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลแผนภูมิการจัดองค์การบริหารเมืองพัทยา
เมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา
สภาเมืองพัทยา
(เลือกตั้งและแต่งตั้ง)
ปลัดเมืองพัทยา
(มาจากการจ้าง)
รองปลัดเมืองพัทยา
(มาจากการจ้าง)
สำนักงานปลัดเมือง
กองการแพทย์
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองแนวโน้มการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นของไทย
การจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ เป็นหลักการใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534[2] โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และดำเนินกิจการท้องถิ่นของตนเองตามหลักการกระจายอำนาจ มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยทุกรูปแบบ ยกเว้นสุขาภิบาล จะมีองค์การสภาท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์การบริหาร สภาท้องถิ่นจึงประกอบด้วยสมาชิกที่มากจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ยกเว้นสภาเมืองพัทยาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ส่วนฝ่ายบริหารของเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม สำหรับฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามารับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งแตกต่างจากรูปการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ
สำหรับสุขาภิบาลมีการจัดองค์การที่แตกต่างจากรูปการปกครองท้องถิ่นรูปอื่น ไม่แยกฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารออกจากกัน โครงสร้างการจัดองค์การของสุขาภิบาลเป็นแบบรูปคณะกรรมการ เรียกว่า คณะกรรมการสุขาภิบาล ทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยสามารถดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด จะเห็นได้ว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลแบบกรุงเทพมหานคร มีลักษณะการจัดองค์การ และการบริหารที่เป็นไปตามลักษณะการกระจายอำนาจ มากกว่าแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแบบสุขาภิบาล เพราะเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและดำเนินกิจการของท้องถิ่นของตนเองอย่างมาก แต่ก็ประสบอุปสรรคที่ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะปัญหาเรื่องท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนกรุงเทพมหานครก็เกิดการแตกแยกระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาลนั้น แม้จะเป็นรูปแบบที่กระจายอำนาจไม่เต็มที่ แต่ก็เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและตามสภาพของท้องถิ่นส่วยเมืองพัทยาก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและตามสภาพของท้องถิ่นส่วนเมืองพัทยาก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเน้นการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริหารงานตามสมควร และเป็นการกระจายอำนาจอีกแบบหนึ่ง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปกครองท้องถิ่นของไทยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการที่จะให้มีกระจายอำนาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่จะเป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงควรที่จะจัดระบบการปกครองท้องถิ่นให้เป็นแบบเดียวกัน รูปแบบที่เหมาะสมควรจะเป็นระบบเทศบาล และแบ่งเทศบาลเป็นขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับท้องถิ่นและรายได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีความเหมาะสมให้เป็นแบบเดียวกับกรุงเทพมหานครก็สามารถดำเนินการได้
ดังนั้น รูปการปกครองท้องถิ่นของไทยในอนาคตควรจะเป็นแบบระบบเทศบาลหรือแบบระบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครในบางจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดให้มีรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการปกครองท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบัน มีดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับอุดมคติในการปกครองท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคสำคัญประการแรก “อุดมคติของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย” ซึ่งหมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นในด้านรัฐบาลและประชาชน คือ
ด้านรัฐบาล
(1) จะจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงานขององค์การปกครองท้องถิ่น
(2) แต่งตั้งให้ข้าราชการของรัฐเข้าดำรงตำแหน่งในองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการรวมอำนาจเข้าส่วนกลาง
(3) รัฐบาลให้การปฏิวัติหรือรัฐประหารเข้าแก้ไขปัญหายุ่งยากทางการเมือง เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยในแต่ครั้งที่กระทำ
ด้านประชาชน
(1) ประชาชนขาดความรู้ในการปกครองตนเอง
(2) ประชาชนเคยชินกับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาแต่ก่อน
(3) ประชาชนยังมีความคิดหรือทัศนคติเก่า คือ มักเรียกร้องให้รัฐบาลทำทุกอย่างให้ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
2. ปัญหาเกี่ยวกับการคลัง ซึ่งปัจจุบันคือ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและขาดความอิสระของตนเองไป เพราะส่วนกลางได้ให้การอุดหนุนทำให้มีการควบคุมกัน
สาเหตุของรายได้ไม่พอกับรายจ่าย คือ สาเหตุเกี่ยวกับนโยบายระบบภาษีอากรและสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดี
3. ปัญหาพนักงานท้องถิ่น ซึ่งแยกออกเป็นฝ่ายที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกับฝ่ายพนักงานประจำ คือ
(1) ฝ่ายที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติกิจการของท้องถิ่นในรูปผู้วางนโยบายหรือควบคุมนโยบายระดังสูง ทำให้เกิด
- เกิดการพิพาทระหว่างคณะเทศมนตรีและสภาเทศบางเป็นผลให้การโค่นล้ม คณะเทศมนตรีอยู่เป็นประจำ
- ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น คือ หาคนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดไม่ค่อยได้
(2) ฝ่ายที่เป็นพนักงานประจำ คือ มีปัญหาไม่สามารถดึงดูดคนดีมีความรู้มาทำงานให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้ เพราะศักดิ์ศรีของพนักงานปกครองท้องถิ่นยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน และนอกจากนี้คณะกรรมการส่วนกลางที่แต่งตั้งขึ้นรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลน้อยมาก
การแก้ไขปัญหาในข้อ 1. คือ นำเอารูปแบบการจัดองค์การที่ให้ฝ่ายบริหาร มีความเข็มแข็งมาใช้ เช่น ระบบผู้จัดการเทศบาลเหมือนพัทยา
ส่วนในข้อ 2. แก้ไขโดยปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเสียใหม่
4. ปัญหาการควบคุม คือ รัฐบาลควบคุมองค์การปกครองท้องถิ่นสูงมาก ทำให้ขาดอิสระในการกระทำกิจการต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง เพราะคิดไปว่าการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาล
็็็
[1] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามบริบท แห่งเวลา และสถานที่
[2] อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท แห่งเวลาและสถานที่

66 ความคิดเห็น:

 1. คำให้การของเงินกู้รับ !!!
  สวัสดี, ชื่อของฉันคือนางลอเรนจากประเทศไทยผมแค่อยากจะให้ทุกคนที่เป็นจริงหาเงินกู้ทราบว่ายังมี บริษัท เงินกู้คุณสามารถไว้วางใจผมได้ค้นหา บริษัท เงินกู้จริงและถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2012 และทั้งหมดนี้ เวลาที่ฉันได้รับ scammed นับไม่ถ้วนของเวลาจนเพื่อนบอกฉันเกี่ยวกับ บริษัท ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ในตอนแรกมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ แต่ฉันเพียงแค่ตัดสินใจที่จะดำเนินการและมีวิธี (MD) ได้พูดคุยกับผมไม่ว่าผมอย่างเต็มที่ เชื่อ แต่ฉันตัดสินใจที่จะให้มันลองและเมื่อเขานำปัญหาของค่าฉันเกือบจะวิ่งหนีไป แต่ผมเรียกความกล้าหาญที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งทันทีที่มันถูกจ่ายผมได้รับเงินกู้ยืมของ 80.000.00 ในสิงหาคม 2014 ในของฉัน บัญชีมันเป็นจริงฝันที่เป็นจริงสำหรับฉันและครอบครัวของฉันและในวันนี้ขอบคุณทุกนางสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท และพระเจ้าที่ฉันสามารถยิ้มได้อีกครั้งฉันขอแนะนำให้ บริษัท นี้กับทุกคนที่ได้รับ scammed และผู้ที่ยังที่ยังไม่ได้รับการ scammed สำหรับพวกเขา ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องรู้มากขึ้นอีเมลของ บริษัท คือ{mrsstellareneloanfirm@hotmail.com}ส่งให้พวกเขาในวันนี้และคุณจะดีใจที่คุณได้

  นางลอเรน
  จากประเทศไทย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2557 23:25

  วันดีที่คุณทั้งหมดผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้อง, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสำหรับสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุด 5,000 £ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (jackwarmerloanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้

  ตอบลบ
 3. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  อธิบดี
  CASHFIRM

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2558 19:05

  สวัสดี
  ผมนายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนที่
  เงินให้สินเชื่อให้โอกาสเวลาชีวิต
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
  ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ฉันต้องการที่จะใช้นี้
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  กู้ข้อมูล

   1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
   2) ประเทศ: .............................. ................ .............
   3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
   4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
   5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
   6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
   7) อาชีพ: .............................. ................ .......
   8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
   9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
   10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
   11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
   12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
   13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
   14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
   15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....

   ขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ

  ตอบลบ
 5. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
  ) ขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายเดือน
  รายได้: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 6. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่อยู่: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้รายเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 7. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่อยู่: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้รายเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2558 20:06

  * คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การชำระหนี้ Mothly เริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณติดต่อเราตอนนี้
  อีเมล์: trustloan87@gmail.com

   
  ที่ดีที่สุด REGARD,
  Mr.Anthony เดฟ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ความไว้วางใจ บริษัท เงินกู้
  อีเมล์ trustloan87@gmail.com

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 พฤศจิกายน 2558 20:05

  คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การชำระหนี้รายเดือนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เรา need.from คุณ
  ติดต่อเราตอนนี้อีเมล์: trustloan87@gmail.com

  ที่ดีที่สุด REGARD,
  Mr.Anthony Dave
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ความไว้วางใจ บริษัท เงินกู้

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2558 16:28

  * คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การชำระหนี้รายเดือนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการจากคุณ
    ติดต่อเราตอนนี้อีเมล์: trustloan87@gmail.com

    ที่ดีที่สุด REGARD
  Mr.Anthony Dave
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ความไว้วางใจ บริษัท เงินกู้

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2558 10:53

  * คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การชำระหนี้ Mothly เริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณติดต่อเราตอนนี้อีเมล์: trustloan87@gmail.com

  Mr.Anthony Dave
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ความไว้วางใจ บริษัท เงินกู้
  อีเมล์ trustloan87@gmail.com

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2558 06:19

  * คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * ชำระหนี้รายเดือนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ จากคุณ
  ติดต่อเราตอนนี้อีเมล์: trustloan87@gmail.com


  BEST REGARD,
  Mr.Anthony Dave.
  Trust Loan Company
  Email trustloan87@gmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2559 14:41

  * คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การชำระหนี้รายเดือนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมเงินกู้ในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อคุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ จากคุณติดต่อเราตอนนี้
  อีเมล์: trustloan87@gmail.com


  BEST REGARD,
  Mr.Anthony Dave.
  Trust Loan Company
  Email trustloan87@gmail.com

  ตอบลบ
 14. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่อยู่: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้รายเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 15. ยินดีต้อนรับผมลิซ่า Murkowski ผู้ให้กู้เอกชนที่ให้เงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและการชำระคืนน้ำใจคืนเงิน อัตราดอกเบี้ยของเราเป็นที่ต่ำเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ในพื้นที่ของปีหนึ่งถึงแม้ปีระยะเวลาการชำระระยะเวลา 30 ไปยังประเทศใด ๆ ในโลก ปัจจุบันเราให้จำนวนเงินกู้ได้ถึงร้อยล้านเหรียญสหรัฐ $ 100,000,000.00 การชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก เรารับประกันความจงรักภักดี 100% ให้กับลูกค้าของเราและแม้กระทั่งลูกค้าคำปรึกษาเกี่ยวกับความคิดทางธุรกิจที่เหมาะสม เราให้บริการที่มีตัวเลือกและความช่วยเหลือและเราจะยินดีที่จะให้เงินกู้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเราได้ที่อีเมล์: lisamurkowskiloancompany77@gmail.com

  ตอบลบ
 16. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 17. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 18. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2559 14:33

  สวัสดี
  เราเป็นองค์กรทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้
  คนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงิน
  ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงิน
  ความวุ่นวายทางการเงินและคุณจำเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ
  ตัวเอง
  หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระเงิน
  ค่าใช้จ่ายของการเริ่มต้นธุรกิจหรือได้ยืม
  ความยากลำบากกว่าที่ธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้
  E-mail:
  Fredrickrichardcompany@gmail.com
  แบบฟอร์มใบสมัครเครดิต
  ชื่อ: _________
  ที่อยู่: _________
  ประเทศ: _________
  อาชีพ: _________
  เงินให้สินเชื่อที่ต้องใช้: __________
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________
  ระยะเวลาเงินกู้ __________
  รายได้ต่อเดือน: _________
  โทรศัพท์: _________
  กรุณาติดต่อเราทาง e-mail E-mail เรา
  ขอขอบคุณ
  Mr. Fredrick

  ตอบลบ
 20. สวัสดี
  ผม บริษัท นางลอร่าโรดริเกลอร่า C.E.O เงินกู้, การจดทะเบียนและถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน เราให้บริการทางการเงิน (เงินกู้) และเราให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% กับการเงินพิการบุคคล บริษัท อุตสาหกรรม บริษัท และผู้คนในสังคม และยังสนับสนุนคุณจะปล่อยความสามารถของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณเราให้ออกเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 2000 และข้างต้น ... เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณและวิธีที่คุณสามารถได้รับเงินกู้ออนไลน์และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ ติดต่อเราทางอีเมล์: lauraloancompany@gmail.com

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ13 พฤษภาคม 2559 10:02

  สวัสดี !!!
  ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่ 2% อัตราดอกเบี้ยต่อปีจากช่วงของ 5000-50000000 บุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับมาให้เรามีดังต่อไป: อีเมล์: thomson.loanservice@gmail.com

  ข้อมูลที่จำเป็นโปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................
  เงินกู้สถานะ / ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราโดยอีเมล: thomson.loanservice@gmail.com
  ประกาศเครดิต
  บริษัท เงินทุน
  ติดต่อ Speedy เครดิตในขณะนี้ !!!

  ตอบลบ

 22. คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com


  ด้วยความเคารพ
  เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
  เงินสด FIRM บริษัท เงินกู้
  ผู้บริหารสูงสุด
  โทร: +60183723787
  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
  webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ตอบลบ
 23. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 24. คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com


  ด้วยความเคารพ
  เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
  เงินสด FIRM บริษัท เงินกู้
  ผู้บริหารสูงสุด
  โทร: +60183723787
  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
  webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ตอบลบ
 25. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2559 21:15

  วันที่ดีคุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในความเครียดทางการเงินใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าของคุณหรือไม่ คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนสำหรับเหตุผลใด ๆ เช่นก) สินเชื่อส่วนบุคคลข) การศึกษา, C) รวมหนี้ D) การขยายธุรกิจในการติดต่อเราผ่านทาง email: JERRYJOHNSONLOANCOMPANY005@GMAIL.COM โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  อายุ:
  เพศ:
  จำนวนเงินกู้
  DURATION เงินกู้
  วัตถุประสงค์เงินกู้:
  รายได้:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  ศาสนา:

  ได้รับกลับมาให้ฉันกับรายละเอียดของแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อเพื่อที่เราจะสามารถเริ่มดำเนินการกู้เงินของคุณ
  ความนับถือ,

  MR JOHNSON

  ตอบลบ
 27. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 28. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 29. สวัสดี
  ฉัน Korejs Fillip ผู้จัดการฝ่ายการตลาดการค้าโลก Int
  เราให้บริการสินเชื่อทางการเงินสำหรับทุกคนทั่วโลกที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ 2%

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ,
  Korejs Fillip

  +60183723787
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจ

  ตอบลบ
 30. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 31. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ


 32. รัก เราสามารถช่วยคุณได้กับสินเชื่อตั้งแต่ $2,000.00 ถึง $ 5,000,000.00 ที่ดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี เราเป็นบริษัทส่วนตัวที่ท่านต้องการเงินช่วยไม่คลุ้งบีเคอาร์ (douglebda803@gmail.com) คุณสามารถยืมเงินจากเรา ไม่มีคำถามเพิ่มเติม แต่ข้อตกลงที่ชัดเจนและความคมชัดสำหรับเรา กันเรากำหนดระยะเวลาของเงินกู้และการผ่อนชำระรายเดือนต้องจ่าย กรุณาติดต่อเราได้ทันที และเราจะติดต่อคุณสำหรับความปรารถนาของคุณ ชัดเจนรวดเร็วและสำหรับคุณ รอไม่ได้ แต่แก้ปัญหานี้ ด้วยมือทั้งสองคว้า ติดต่อเราสำหรับใบเสนอราคา ขอแสดงความนับถือ ผู้จัดการนายดั๊ก Lebda อีเมล์: douglebda803@gmail.com

  ตอบลบ
 33. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 34. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 35. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 36. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 37. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 38. คุณจำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 39. สวัสดี,
  สวัสดีฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับปรุงฐานะการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยน้อยมากต่อปีเพียง 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปี ในส่วนใดของโลกเราให้เงินกู้ยืมในช่วง 4,000 ถึง 100 ล้านยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (pascalfrankloans@gmail.com)

  คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารหลายแห่ง
  คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อการขยายธุรกิจของคุณ
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินส่วนบุคคล

  สมัครขอสินเชื่อที่ส่งมาจากรายละเอียดด้านล่าง:
  1. ชื่อเต็ม
  2. ที่อยู่
  3. หมายเลข
  4. ระยะเวลา
  5. หมายเลขโทรศัพท์
  6. อาชีพ
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร
  นายปาสกาล

  ตอบลบ
 40. สวัสดี,
  สวัสดีฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับปรุงฐานะการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยน้อยมากต่อปีเพียง 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปี ในส่วนใดของโลกเราให้เงินกู้ยืมในช่วง 4,000 ถึง 100 ล้านยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (pascalfrankloans@gmail.com)

  คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารหลายแห่ง
  คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อการขยายธุรกิจของคุณ
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินส่วนบุคคล

  สมัครขอสินเชื่อที่ส่งมาจากรายละเอียดด้านล่าง:
  1. ชื่อเต็ม
  2. ที่อยู่
  3. หมายเลข
  4. ระยะเวลา
  5. หมายเลขโทรศัพท์
  6. อาชีพ
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร
  นายปาสกาล

  ตอบลบ
 41. สวัสดี !

  ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ .................
  สถานะเงินกู้ ............
  ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อด่วน!

  ตอบลบ
 42. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
  ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือการระดมทุนของโครงการ? เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณจะมีคะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศหรือสถาบันการเงินใด ๆ ของคุณ และขณะนี้มีเวลาที่ยากลำบากในการติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมล์หาเราผ่านทาง (ryanloaninvestment@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท

  Apply Now และรับเงินสดด่วน!

  * ยืมระหว่าง 50000 ถึง 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ
  หมายเลขโทรศัพท์: +27 (0603170517)
  ติดต่อสินเชื่อของคุณได้ทันที!

  ตอบลบ
 43. สวัสดีฉันเป็น Cornells Hendricks ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารจำนวนมากหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? หรือคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อของฉันมีตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของเรามีราคาไม่แพงมากและกระบวนการเงินกู้ของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: wfs.info.s@gmail.com

  ติดต่อเราและให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการเช่น:

  ชื่อผู้สมัคร:
  จำนวนเงินกู้ที่ขอ:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  ประเทศ:
  อายุ:
  มือถือ:

  อีเมล: wfs.info.s@gmail.com
  Cornells Hendricks

  ตอบลบ
 44. ความสนใจ:

  เราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกเราออกสินเชื่อทุกประเภททั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนองแก่ประชาชนทั่วไปทั่วโลกผู้สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่: allenfinancia@gmail.com

  ความนับถือ
  ผู้จัดการกองทุน

  ตอบลบ

 45. Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business?
  Do you need a loan to settle your debt or to pay off your bills? Do you have a low
  credit score, and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks/
  other financial institutes? Do you need a loan or funding for any reason such as,

  *Vehicle Loans
  * Real Estate Loans
  * Business Loans
  * Other Loans
  * Line of Credit
  * Master Card

  Note: We give out loan for just 3% interest rate yearly.

  Kindly be informed that your loan will be transferred to you in any country you
  reside in the world. Any client who is in need, should provide the following
  information via email:- mrsperezloanlender@gmail.com to enable us open your
  loan processing file.

  Loan Amount Needed……………………….
  Loan Amount Needed In Words………………..
  Full Names…………………… ………..
  Country………………………………..
  Zip/Postal Code…………………………
  Valid Cell Phone Number………………….
  Time to Call……………………………..
  Address………………………………….
  Purpose of Loan…………………………
  Occupation……………………………..
  Monthly Income……………………………..
  Gender: …………….…………………..
  Nationality……………………………..
  Loan Duration……………………………
  State…………………………………..
  City……………………………………..
  Age……………………………………..

  Contact Email:- mrsperezloanlender@gmail.com
  Remain Blessed,
  Ah.Razac

  ตอบลบ
 46. สวัสดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท ที่ต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราต่ำสุด 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระคืนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้เงินกู้ยืมในช่วงของ€ 5,000 ถึง 100,000,000 € สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  ตอบลบ
 47. สวัสดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท ที่ต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราต่ำสุด 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระคืนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้เงินกู้ยืมในช่วงของ€ 5,000 ถึง 100,000,000 € สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  ตอบลบ
 48. สวัสดีฉันเป็น Melissa Delia ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน New York City, USA ฉันเป็นหญิงม่ายในขณะที่มีเด็กสามคนและฉันก็ติดอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินในวันที่ 19 มิถุนายนและฉันต้องการที่จะรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้หลายแห่งทั้งภาคเอกชนและองค์กร แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเครดิตของฉัน แต่เป็นพระเจ้าจะมีฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงของพระเจ้าผู้ให้ยืมเงินกู้ส่วนตัวที่ให้ฉันกู้ยืมเงินจาก 30,000000Bath และวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและเด็ก ๆ ของฉันกำลังทำดีในขณะนี้ถ้าคุณต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีผู้ลงนามร่วมที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 4% และแผนการชำระหนี้ที่ดีกว่าและตารางเวลาโปรดติดต่อคุณอร์เฆเกรซ เธอไม่รู้ว่ากำลังทำเช่นนี้ แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากและฉันตัดสินใจที่จะแจ้งให้ผู้คนทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอและฉันต้องการให้พระเจ้าให้พรแก่เธอมากขึ้นคุณสามารถติดต่อเธอผ่านอีเมลของเธอได้ที่: {jorgegraceloanfirm@gmail.com}


  Melissa Delia

  ตอบลบ
 49. คุณจำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 50. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 51. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita

  ตอบลบ
 52. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 53. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอรับเงินกู้ฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้การสนับสนุนทางการเงินกับบุคคลที่มีใจจดจ่ออย่างร้ายแรงซึ่งมีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงแค่อีเมล์: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ

  ป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้ต่อเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 54. สวัสดีทุกคน,

  คุณต้องการสินเชื่อหรือไม่? ใช้สำหรับขั้นตอนต่อไป เราเสนอสินเชื่อทุกประเภทโดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีจากช่วงต่างๆ
  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น ..

  บุคคลที่สนใจควรตอบกลับเรามีดังต่อไปนี้: อีเมล: thompson.loanservice@gmail.com

  ข้อมูลที่จำเป็น

  ชื่อเต็ม:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  ประเทศ:
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ:
  รายได้ต่อเดือน:

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อด่วน!

  ตอบลบ
 55. สวัสดี !

  ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อด่วน!

  ตอบลบ
 56. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  คุณ Anita Brison

  ตอบลบ
 57. คุณจำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังมีเงินกู้ในสกุลเงินยูโร, สเตอริงและดอลล่าร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดคือ 2% หากคุณสนใจที่จะกลับไปหาเรา marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 58. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? การชำระหนี้หรือคุณต้องการสร้างรายได้เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณเคยถูกปฏิเสธก่อน
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือหาเงินกู้จำนองของคุณมากที่สุดเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเงินในอดีตที่เรานำเสนอให้กับประชาชน คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตหรือเงินที่ไม่ดี จ่ายเงินเพื่อลงทุนใน บริษัท ในอัตราที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะทำ
  สื่อจะบอกคุณว่าเราสามารถเชื่อถือได้และให้ความช่วยเหลือและความช่วยเหลือแก่เรา
  ยินดีให้ยืมเงินของคุณติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  หรือ
  info@anitabrisonloanscompany.com
  คำนาม: ..................................
  ปริมาณที่ต้องการ:
  ระยะเวลา: .......................
  ชื่อ: ....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรากำลังรอคำตอบของคุณ
  ขอบคุณ
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 59. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 60. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 61. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 62. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 63. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 64. สวัสดีนี่คือ PATRICIA BERTHA LOAN COMPANY ใน บริษัท นี้เราให้ออกเงินกู้โอกาสชีวิตคุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการกู้เงินเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อรวมหรือการจำนองหรือไม่วันนี้เรากำลังบอกว่าหยุดและค้นหาไม่ได้มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ผ่านมา เราให้ยืมเงินแก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% เราต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราทำอะไร ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์และยินดีที่จะเสนอเงินกู้แก่คุณ เราคือความซื่อสัตย์เรารักษาคำพูดและคำสัญญาไว้เสมอ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล:
  Patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือทางเว็บไซต์: berthaloancompany.com โดยมีรายละเอียดดังนี้
  BORROWER'S DATAS
  1) ชื่อเต็ม: ......................................................
  2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์: ................................................
   9) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งแทนสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้รายเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................
  ขอบคุณ
  คุณ Bertha

  ตอบลบ
 65. วันดีเราเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท ที่ต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราต่ำสุด 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระคืนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้เงินกู้ยืมในช่วงของ€ 5,000 ถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล: (24hourstloancompany1@gmail.com หรือ info@24hoursloan.online)

  คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารจำนวนมากหรือไม่
  คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจคุณ
  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่

  สมัครขอสินเชื่อส่งรายละเอียดด้านล่าง:
  1. ชื่อเต็ม
  2. ที่อยู่
  3. จำนวนเงิน
  4. ระยะเวลา
  5. หมายเลขโทรศัพท์
  6. อาชีพ

  นาง Farida Stephen

  ตอบลบ
 66. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ .................
  สถานะเงินกู้ ............
  ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ตอนนี้ !!!

  ตอบลบ