วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และหลักการปกครองท้องถิ่นในนานาประเทศ

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
โดยทั่วไปประเทศที่จัดให้มีปกครองท้องถิ่นมักมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคล้ายคลึง กัน
1. เพื่อสร้างความพอใจแก่ท้องถิ่นและลดการขัดแย้ง
2. เพื่อให้การจัดทำบริการแก่ประชาชนเป็นไปโดยรวดเร็ว
3. เพื่อให้การจัดทำบริการต่าง ๆ มีสิทธิภาพและถูกต้องตามความต้องการหรือเป้าหมายของประชาชน
4. เพื่อองค์การปกครองท้องถิ่นแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง
5. เพื่อให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน

ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
ประเทศใดจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นโดยรูปลักษณะเช่นใด ย่อมขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประเทศนั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ
1. การปกครองท้องถิ่นตามแบบฉบับของแองโกล-แซกซอน ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นแม่บท
2. การปกครองท้องถิ่นตามแบบฉบับของยุโรป ซึ่งมีฝรั่งเศสเป็นแม่บท

ตามแนวความคิดให้มีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่เน้นความจริงที่ว่าถ้ารัฐบาลกลางมอบอำนาจให้ท้องถิ่นได้มีการปกครองตนเองแล้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถจัดบริการต่างๆ ให้ตรงกับความประสงค์ของรัฐบาลได้ดีกว่ารัฐบาลกลางเป็นผู้จัดทำ นอกจากนี้ยังยอมรับกันทั่วไปว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะมีส่วนช่วยปลูกฝังความรู้ความเข้าใจการปกครอง ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและเกิดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น