วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องลงไปสู่ประชาชนและร่วมทำงานกับประชาชนโดยลักษณะการทำงานจะเน้นไปสู่ผู้นำและการสร้างผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติตัวจักรสำคัญในการพัฒนาชุมชน ลักษณะของผู้นำที่ดีในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเป็น “ตัวนำ” “ตัวประสานงาน” “ตัวร่วมคิด” “ตัวดำเนินการ” ของประชาชนและรัฐบาลได้ จึงควรเลือกเฟ้นให้ได้บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำทางด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้ายการศึกษา สุขภาพอนามัย เยาวชน การช่าง และการป้องกันผู้ร้ายหรือผู้ก่อการร้าย โดยมีชาวบ้านในระดับหมู่บ้านหรือตำบลนั้นเป็นพลังสำคัญ ดังนั้น การที่จะดำเนินการพัฒนาให้ได้ผลจึงต้องค้นหาผู้นำท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นไว้เป็นตัวแทนในการทำงาน
ลักษณะผู้นำท้องถิ่นประเภทต่างๆ ผู้นำในระดับหมู่บ้านตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท กพม., กพต., กสต., นั้น ควรจะได้ผู้นำที่มีลักษณะ 7 ประเภท ดังนี้
1. ผู้นำทางการเมือง (ความคิดทางนโยบายและการปกครอง)
2. ผู้นำทางด้านป้องกัน
3. ผู้นำเยาวชน
4. ผู้นำทางการศึกษา
5. ผู้นำทางช่าง
6. ผู้นำทางอนามัย
7. ผู้นำทางเศรษฐกิจ (การค้า อุตสาหกรรม ตลาด การขนส่ง และทุน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น