วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

ความเป็นปัญหา (contestability) ของศัพท์ คำว่า "การเมือง"

ความเป็นปัญหา (contestability) ของศัพท์ คำว่า “การเมือง” และคำที่มีปัญหาอื่นๆ อยู่ที่เป็นคำที่มีความสลับซับซ้อนภายในตัวเองสูง ส่วนย่อย ต่างๆ ที่มาประกอบกันเป็นความหมายของคำ คำที่มีต่างอิสระ มีความหมายเฉพาะของตัวเอง ทำให้เกิดการตีความ การใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไปและทำให้การสร้างนิยามเชิงปฎิบัติการของคำเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ ยกเว้นเป็นการเก็บกดปิดกั้นความหลากหลายและความสลับซับซ้อนของสิ่งเหล่านี้ไว้ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “คำนิยาม” การเมืองของภาษาอย่างกรณีของศัพท์คำว่า “การเมือง” จึงอยู่ที่การต่อสู้เพื่อปรับเปลี่ยนหรือรักษานิยาม ความหมายของสิ่งนี้ไว้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่หน้าแปลกใจที่ในระบบทุนนิยมเราจะเห็นว่าความหมายของการเมืองถูกปรับเปลี่ยนให้เข้าใกล้กับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบรรดานักธุรกิจและบรรษัทธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
มโนทัศน์ที่มีความชัดแจนไม่มีการโต้แย้งถกเถียง เป็นมโนทัศน์ที่แห้งแล้ง ตายซาก ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีบทบาทหน้าที่ใดในสังคม แต่ทันทีที่มีการใช้มโนทัศน์ดังกล่าว การโต้แย้งถกเถียงก็เกิดขึ้น ศัพท์การเมืองคือคำที่เปิดให้มีการโต้แย้งถกเถียง การโต้แย้งถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของศัพท์การเมืองในตัวเองก็คือการเมืองแบบหนึ่ง เนื่องจากความเป็นความหมายที่เราต้องการหว่านล้อมคนอื่นให้เห็นด้วย จึงเป็นการต่อสู้เพื่อให้คนอื่นยอมรับในการใช้ดุลยพินิจตัดสินของเรา พร้อมส่งเสริมการกระทำบางอย่างที่เป็นไปตามครรลองของความหมายนั้นด้วย

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

อุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology)

อุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) แนวความคิดทางการเมืองที่นำไปปฏิบัติจริง มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการใช้อำนาจรัฐ และกาให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาล นอกจากนี้ยังสะท้อนสภาพของสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละชุมชน
อุดมการณ์ทางการเมืองจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ
1. ลักษณะที่ชัดเจน
2. ประติดประต่อกัน
3. เป็นระบบ
ในแง่มุมนี้อุดมการณ์ก็คือความคิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือการปกป้องโครงสร้างของการเมืองที่อยู่ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการเมือง และมีลักษณะเป็นข้อถกเถียงเชิงบรรทัดฐานที่สนับสนุนโครงสร้างปฏิรูป หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น อุดมการณ์จึงมิใช่เป็นเพียงปรัชญาการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองจะเรียกร้องให้มีการกระทำ อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะเชื่อมโยงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ